ท้องถิ่นจังหวัด เทศบาลเมืองกำแพงเพชร กรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่่น  
 

เผยแพร่ผลงานครู

นายศุภณัฐ ดิลกคุณธรรม
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์ – ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์)
ชื่องานวิจัย : 1. รายงานการจัดกิจกรรมตามแนวคิดสมองเป็นฐาน (BBL) วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน
                       เรื่อง เศษส่วน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   รายละเอียด บทคัดย่อฉบับภาษาไทย บทคัดย่อฉบับภาษาอังกฤษ
                   2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ทำการเรียนการสอนโดยวิธี Group Process วิธี Backward Design
                       และวิธีสอนตามคู่มือครู เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม วิชาคณิตศาสตร์ พื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  
                       รายละเอียด   บทคัดย่อฉบับภาษาไทย บทคัดย่อฉบับภาษาอังกฤษ

  

-------------------------------------------------
โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์ – ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) สังกัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร
เลขที่ 20 ซอย 25 ถนนราชดำเนิน1 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000 โทรศัพท์ 055-712797