ท้องถิ่นจังหวัด เทศบาลเมืองกำแพงเพชร กรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่่น  
 

เผยแพร่ผลงานครู

นายขวัญชัย จันเพชร
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา  วิทยฐานะ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนชากังราววิทยา(อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์)
ชื่องานวิจัย :รายงานการประเมินโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลเมืองกำแพงเพชร
          รายละเอียด บทคัดย่องานวิจัยฉบับภาษาไทย    บทคัดย่องานวิจัยฉบับภาษาอังกฤษ หน้า1    หน้า2
          : การพัฒนารูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมสู่การเป็นชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพของ วิทยาลัยอาชีวศึกษา
             เทศบาลเมืองกำแพงเพชร                                                 
            รายละเอียด บทคัดย่องานวิจัยฉบับภาษาไทย    บทคัดย่องานวิจัยฉบับภาษาอังกฤษ หน้า1
                              บทคัดย่องานวิจัยฉบับภาษาอังกฤษ หน้า2

 
   

-------------------------------------------------
โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์ – ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) สังกัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร
เลขที่ 20 ซอย 25 ถนนราชดำเนิน1 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000 โทรศัพท์ 055-712797