ท้องถิ่นจังหวัด เทศบาลเมืองกำแพงเพชร กรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่่น  
 

เผยแพร่ผลงานครู

นางสาวธัณญปัถย์ มาลาธเนศวร์
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 ชื่องานวิจัย : รายงานการพัฒนารูปแบบการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเพื่อเสริมสร้างทักษะการให้เหตุผล
                    ทางคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
                    ชุดกิจกรรมที่ 1  ชุดกิจกรรมที่ 2  ชุดกิจกรรมที่ 3  คู่มือการจัดการเรียนรู้

  
 

-------------------------------------------------
โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์ – ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) สังกัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร
เลขที่ 20 ซอย 25 ถนนราชดำเนิน1 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000 โทรศัพท์ 055-712797